EEN OUDE BURG TE LOOSDUINEN? 8 Kloosters en dat die door menschenhand was opgeworpen1) en in de vroege middeleeuwen eene versterking had gedragen. De groene berg te Wassenaar, die van ouds ook als ,,de burg” werd aangeduid, was eertijds in het bezit van het illuster geslacht van Wassenaer, hetwelk hier zijn stamslot heeft gehad. Deze wetenschap deed het mij waarschijnlijk achten, dat de groene berg te Loosduinen eveneens dagteekende uit de vroege middeleeuwen en de herinnering aan een burcht bewaarde. Uitgaande van deze overwegingen heb ik mij afge vraagd, welke heeren hier oudtijds kunnen hebben ge woond. De geschiedenis van Loosduinen heb ik daar voor nagegaan en hierbij kwam dadelijk aan het licht, dat het in de onmiddellijke nabijheid gelegen klooster - ter plaatse van de huidige Ned. Hervormde Kerk „niet lang voor 1231 [werd] gesticht door Floris IV en „Machteld van Brabant, zijn gemalin, op hun eigen „terrein in de nabijheid van een lusthof, dien de graven „van Holland daar reeds van ouds bezaten”2). Raad pleging van de oude oorkonden te dezer zake heeft mij niets naders geleerd; de Graaf spreekt slechts van den bouw van een klooster „in fundo meo proprio in Los dunen” en de Gravin van de stichting van het „monas- terium de Loosdunen” „in proprio fundo” van haren gemaal 3). Een omvangrijk onderzoek zal noodig zijn om ten aanzien van deze oude grafelijke bezitting meer klaar- 2) Vroeger werd wel beweerd, dat deze immer groene heuvel dus geen zandberg -een binnenduin was, hetwelk bij het af graven van het omliggende land was gespaard, mogelijk uit fiscale overwegingen. 2) Zie „De archieven van Kloosters en andere stichtingen in Delfland" (1920) blz. 175. 3) v. den Bergh’s Oorkondenboek I nos. 351 en 291.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 18