EEN OUDE BURG TE LOOSDUINEN? 9 ’s Graven zoon dentie had, eene een gedeelte van voor de stichting heid te brengen. Mij ontbreekt daartoe de tijd, maar ik heb gemeend goed te doen hierop eens te wijzen. Ik kan hier slechts als gissing aan toevoegen, dat dit goed te Loosduinen mogelijk in den Loonschen oorlog in het begin der 13de eeuw het lot van menige sterkte dier dagen heeft gedeeld en is verwoest, hetgeen voor Floris, die te 's-Gravenzande zijne resi- gereede aanleiding kan zijn geweest zijn bezit te Loosduinen te benutten van een klooster1). Op soortgelijke wijze zijn herhaaldelijk vroegere kasteelen of de daartoe behoord hebbende gronden in kloosters omgezet. De rest van zijn bezit is mogelijk gekomen aan zijne dochter, gehuwd met den Graaf van Hennenberg, aan welk echtpaar de vermaarde doopbekkens te Loosduinen herinnerden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 19