KRONIEK OVER 1933 168 16 18 20 23 24 25 27 28 1 „Galerie ’t Center”, opend. een Katholiek-Democrati- van de voor haar 12 Januari 25-Jarig jubileum van Dr. H. Schokking, Hervormd Predikant. 50-Jarig bestaan van de Haagsche Afdee- ling der Vereeniging van Leeraren en On derwijzers in de lichamelijke opvoeding in Nederland. Oprichting van schen Bond. 60-Jarig bestaan van het R.K. Ziekenhuis van den H. Joannes de Deo. Gecostumeerd Avond IJsfeest ter gelegen heid van het 25-jarig bestaan van de Haag sche Ijsclub. Uitgifte door de H.T.M. van kaarten voor geleiders van blinden op trams en auto bussen. Overleden Ir. R. A. van Sandick, oud alge meen secretaris van het Kon. Instituut van Ingenieurs. In verband met de heerschende strenge koude wordt in verschillende schoolgebou wen warm voedsel verstrekt voor 5 cent per portie. Overleden op 102 jarigen leeftijd de oudste inwoonster van Den Haag Wed. Cecilia van Weers-Eskens. 1 Februari. De Firma Pander 6 Zonen is de eerste in ons land, die gebruik gemaakt heeft niet weerkaatsende spiegelruit etalage. In de Torenstraat 140 is de kunstzaal een dezer dagen ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 192