DOOR DRS. N. J. PABON.1) I RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK MET DE SPADE NAAR DEN RIJNWEG OP MEER EN BOSCH, OCKENBURGH EN BIJ HET NIEUWE SLAG In het Jaarboek 1925/27 van „Die Haghe” ontwikkel de schrijver dezes de hypothese, dat over de binnen- duinen ten zuiden van de Segbroeklaagte en ten zuiden van de Kaswetering een heerweg zou geloopen hebben in den Bataafsch-Romeinschen tijd ter verbinding van Maas en Rijn. Het tracé van dezen weg zou vrijwel overeenkomen met het tracé van een weg, die in de 15de en 16de eeuw Rijnweg wordt genoemd voor wat in elk geval het Segbroeksche gedeelte aangaat en die o.a. op de kaart van Floris Balthasars van 1611 nog afgebeeld staat, loopende langs den rand van deze bin- 1) Bij het weergeven van de resultaten van zijn oudheidkundig onderzoek is het den schrijver een behoefte zijn hartelijken dank uit te spreken aan den Directeur en de ambtenaren van den Dienst der Stadsontwikkelng en Volkshuisvesting, die hem in allerlei zoo behulpzaam waren. Inzonderheid wil hij den heer J. Das, techn. amb. 1ste kl. bij dien Dienst op deze plaats zijn dank betuigen. Niet minder dank is hij verschuldigd aan Ir. A. Staring, ingenieur 1ste kl. bij Gemeentewerken en den heer H. Boogert, architect aan de Gasfabriek en aan Dr. J. Hofker, voor diens biologisch onderzoek.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 20