22 Juli 29 29 1 Aug. 6 KRONIEK OVER 1933 178 28 31 31 10 16-24 13 19 lijke Bibliotheek bij gelegenheid van zijn afscheid van het ambtelijk leven, gehuldigd. Ds. B. Tichelman komt met zijn echtge- noote en zoon bij een auto-ongeluk om het leven. De Hakenkruisvlag en de bezem, die hingen uit het bureau der N.S.D.A.P. in de Amalia- straat, op last van den Burgemeester weg genomen. De H.A.T.A.X. brengt zgn. babywagens op straat Opening in de Ridderzaal van de 49e Inter nationale zitting der Internationale orde van Goede Tempelieren. Officieele aansluiting van de Delftsche rio- leering op het 's-Gravenhaagsche rioolnet. Opening van het Tweede Internationaal Congres voor Katholiek Middelbaar Onder wijs. Het Gemeentebestuur ontvangt de deel nemers aan het Schaaktournooi te Scheve- ningen ter gelegenheid van het 60-jarig be staan van den Nederlandschen Schaakbond. 75ste verjaardag van W. H. Piepers, Luite- nant-Generaal. Overleden Kolonel S. P. Lindhout, oud- Directeur der Topografische Inrichting. Bezoek van Lord Baden Powell in Den Haag. Overleden A. Belinfante, oud-Administra- teur van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken. Gedurende een week hebben de Koningin van Spanje, Victoria Eugenia, haar dochter

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 202