en 10 12 13 14 14 15 15-18 16 16-23 19 19 182 KRONIEK OVER 1933 9 October. Overleden Dr. L. B. Ubbens, mond- tandarts. De Bethlehemskerk in de Breedstraat is door den Kerkeraad der Geref. Gem. aan gekocht om die te gebruiken als plaats van samenkomst. 40-Jarig jubileum van Mej. G. de Man als organiste van het Oudeliedengesticht der Ned. Herv. Gem. aan den Zuidwal. Opening van het Tehuis voor Werkloozen boven den 25-jarigen leeftijd uit alle ge zindten Gaslaan 41, ingericht door de Stichting Vrijz. Prot. Crisiszorg. Receptie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van den Journalistenkring. Benoeming van zendeling I. P. Tabaksblatt voor Zendingsarbeid onder de Israëlieten te Scheveningen. 80ste verjaardag van mr. J. J. I. Harte van Tecklenburg, lid van den Raad van State. Kapcongres in den Dierentuin naar aanlei ding van het 5-jarig bestaan van de Haag- sche Marcelclub. Vestiging van den Octrooiraad in zijn nieuwe gebouw op het Witsenplein op den hoek van de Van Alkemadelaan. Ingebruikneming van de door de K.N.A.C. ingerichte Boorlaan als Veiligheidslaan voor Automobielen, alwaar de automobielen gra tis kunnen worden nagezien. 75-Jarig bestaan van de Liefdadigheidsver- eeniging „Hulp in Nood”. 60-Jarig bestaan van de Engelsche Kerk in de van den Boschstraat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 206