KRONIEK OVER 1933 183 2 8 8 14 16 16 18 19 19 16 16 22 October. Overleden A. C. Dunlop, Schout-bij-Nacht titulair. 1 November. Benoeming van Dr. W. E. van Wijk tot Directeur v. h. Museum voor het Onderwijs. De Amerikaansche vlieger Kolonel Lind bergh en zijn echtgenoote bezoeken de Resi dentie. Zij logeeren in Hotel „De Witte Brug”. Oprichting van een nieuw dierentehuis „Stichting van Mevrouw M. E. Rössmölder en C. G. Kleine”. Overleden L. A. Vogel, voordrachtkunste naar en letterkundige. Afscheid van Dr. W. A. Collard als Admi nistrateur van het Departement van Justitie wegens zijn benoeming tot Raadsheer in het Gerechtshof. Buitengewone Algemeene Vergadering van de Vereeniging Armenzorg en Weldadig heid, gehouden in de Ridderzaal ter ge legenheid van haar 25-jarig bestaan. Faillissement van de N.V. Mij tot Exploi tatie van de Haagsche Hopjes en Choco ladefabriek van P. Nieuwerkerk en Zoon. 90ste verjaardag van Dr.S.Pinkhof, tandarts. Overleden Mr. G. F. Evelein, Administra teur ter Provinciale Griffie in Zuid-Holland. Stichting van een Clublokaal voor werk- looze vrouwen in de Lumeystraat 50. 40-Jarig jubileum van A. Beyersbergen van Henegouwen, Organist-Directeur der St. Théresiakerk aan het Westeinde. 25-jarig jubileum van Dr. S. B. de Groot, chirurg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 207