MET DE SPADE NAAR DEN RIJNWEG. 13 ander Algemeen Rijksarchief. Kaart- van den Dwars door het dennenbosch van Ockenrode loopt deze inzinking verder; dan komt zij uit op den z.g. Brandweg tusschen de bosschen; ze is te vervolgen langs de voorzijde van de oude boerderij Solleveld om uit te monden op de terreinen van de N.V. Westlandsche Drinkwater Mij. Deze bevindingen klopten ook bijzonder goed met de teekening van den loop van den Rijnweg in Kaart boek T1) (1569-1597) fol. 14, 14vs en 15 en boek L1) (1596-1598) fol. 49vs, waar de loop Rijnweg is aangegeven ten opzichte van Oerberlaan, Monsterschen weg en Maeweg. Even voorbij het terrein van deze Drinkwater Mij. vallen Rijnweg en Monstersche weg samen voor een ge deelte, terwijl dan verder de Rijnweg langs een tracé naar Monster loopt, langs den z.g. Geest. Bij het localiseeren van het tracé van den Rijnweg was aan schrijver een niet minder merkwaardig iets opge vallen, n.l. dat van den Pioenweg tot aan Monster toe overal langs dezen weg Bataafsche scherven te vinden waren, hier wat minder, daar wat meer, maar er was eigenlijk geen terrein of ze kwamen er voor. Dit was in de eerste plaats in hooge mate het geval in een uitstuiving aan het z.g. Nieuwe Slag. Als het eens flink gestormd en geregend had, lag het heele terrein als 't ware bezaaid met scherven van dat grove broze aardewerk, dat typeerend is voor de bewoners uit het begin onzer jaartelling. Dit aardewerk, van leem of klei gemaakt en ge droogd in de zon of bij een zacht vuurtje, is in den loop der eeuwen öf door verweering öf door den druk van het zand, in stukken uit elkaar gevallen. Verder teeken-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 23