RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 14 Meerdervoort ligt. Meer en Bosch in voornaamste deel i en de hooge Meerdervoort, de zich in deze uitstuiving heel duidelijk de omtrek van een hutkom af. Op Meer en Bosch ook bijzonder veel schervenvond- sten, zoowel op het stuk, dat nu ten noorden als op dat wat nu ten zuiden van de Laan van De Laan van Meerdervoort heeft nu twee deelen verdeeld. Het grootste en van dat landgoed met de oude boerderij weide ligt ten noorden van de Laan van een kleiner stuk ligt ten zuiden van deze laan. Zoowel op de hooge weide, vlak bij de Kijkduinsche straat als op het zuidelijk stuk werden zeer veel schervenvondsten van Bataafsch aardewerk gedaan. Evenzoo lag een terrein vol met scherven oostelijk van de Loozerlaan even ten zuiden van den ingang van Meer en Bosch; langs den zuidelijken rand van den Segbroekpolder op Ockenburgh, waar de konijnen als opgravers dienst hadden gedaan, kwamen de scherven in grooten getale voor den dag en zoo ging het door tot Monster toe; vooral ook op den Geest onder Monster, vlak langs den Rijnweg, overal lagen de Bataafsche scherven verspreid. Maar het merkwaardigste was wel de vondst van een massa Romeinsche scherven en terra sigillata op een terrein op Ockenburgh, ter plaatse waar nu het schiet- gebouw van den Vrij willigen Landstorm staat. Over een groote uitgestrektheid lagen hier Romeinsche scherven verspreid. En het feit, dat hier door schrijver in een uit stuiving verscheidene brandgraven werden gevonden, waarvan de zwarte omtrekken -vol met houtskool en stukjes van menschelijke beenderen zich scherp af- teekenden in den witten zandgrond, deed hem onmid dellijk beseffen, dat hier in de eerste eeuwen van onze

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 24