Totaal Z.K.H. de Prins der Neder- en Beschermheer der Ver- 3 4 9 443 6 465 Waar dankbaar veel goeds omtrent onze Vereeniging in den loop van dit jaar is te constateeren, daar geldt dit niet wat het aantal leden betreft. Reeds in het vorige jaar was een aanmerkelijke teruggang te constateeren. Helaas is de daling doorgegaan. Door overlijden en bedanken verloor de Vereeniging in 1933 65 leden. Slechts 6 nieuwe leden traden toe, zoo dat het ledental verminderde met 59. Leden. van de ledenlijst op 31 December 1933 is JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHE” OVER 1933 uitgebracht in de Jaarvergadering van 18 Mei 1934. De stand als volgt: H.M. de Koningin en landen, Beschermvrouwe eeniging. H.M. de Koningin-Moeder, Donatrice der Vereeni ging. Eere-Voorzitter, Jhr. Mr. Dr. L. H. N. Bosch Ridder van Rosenthal, Burgemeester van 's-Gravenhage. Donateurs Eereleden Bestuur Gewone leden Correspondeerende leden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 242