Dr. W. Moll. JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 219 van het Jaarboek. gedurende het afgeloopen jaar Hoewel niet behoorend tot het Jaarverslag over 1933, willen wij hier toch niet onvermeld laten, dat onze Ver- eeniging deelde in de groote nationale rouw, welke ons allen getroffen heeft door het overlijden van H.M. de Koningin-Moeder, die Donatrice onzer Vereeniging was. Voorzitter en Secretaris richtten namens de Vereeni ging brieven van rouwbeklag aan H. M. de Koningin en Z.K.H. den Prins der Nederlanden. voor deuitgave van h r i f t e n: Bestuur. Drie Bestuursleden, n.l. Mr. J. W. Bok, F. C. van der Meer van Kuffeler en Dr. W. Moll traden periodiek af en waren niet herkiesbaar. Hiervoor in de plaats werden benoemd: Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland, J. W. Naudin ten Cate en D. S. van Zuiden. Het Bestuur is thans samengesteld als volgt: Dr. H. E. van Gelder, Voorzitter. Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland, Onder-Voor- zitter. Jhr. Mr. J. M. M. van Asch van Wijck, le Secretaris. J. W. Naudin ten Cate, 2e Secretaris. H. J. A. van Son, Penningmeester. Mr. J. C. Baron Baud. Prof. Mr. Dr. J. P. A. Francois. Dr. E. J. Haslinghuis. D. S. van Zuiden. Dr. W. Moll, Redacteur De commissies waren aldus samengesteld: Commissie g e s c

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 243