„DIE HAGHE" OVER 1933 221 Geschriften. Geheel aan het einde van het jaar werd het Jaarboek 1933 aan de leden rondgezonden. De Redacteur kon in zijn voorwoord verklaren, dat het Bestuur zich gelukkig prees, dat er niettegenstaande de moeilijke financieele omstandigheden toch nog een Jaarboek kon gegeven wor den. Dit Jaarboek, dat behalve de gewone rubrieken een negental historische artikelen bevatte, vond veel waar- deering. De uitgave der Hofboeken vorderde ook dit jaar slechts weinig. Intusschen heeft de bewerker, de Heer N. J. Pabon, toegezegd dat de uitgave stellig in 1934 het licht zal kunnen zien. Klappers. De beide door de Vereeniging bezoldigde dames maak ten dit jaar klappers op vier deelen van het notarieel archief, waardoor ongeveer 1700 fiches in den klapper konden worden ingevoegd. Ook voor den klapper op de doopen werden vele fiches geschreven. De dames waren wekenlang bezig met het vervaardi gen van een alphabetischen index voor de weldra te ver schijnen Hofboeken-uitgave. Bijeenkomsten. Op 6 Maart 1933 werd na de Jaarvergadering, een lezing gehouden door Dr. J. W. H o 1 w e r d a over „Lugdunum Batavorum en de opgravingen op Ocken- burgh” en toegelicht met vele mooie lichtbeelden, terwijl op 27 November 1933 J h r. D r. W. A. Beelaertsvan Blokland een lezing heeft gehouden over „Kasteelen en Buitenplaatsen om ’s-Gravenhage” eveneens toege licht met mooie lichtbeelden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 245