JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 222 I Excursie. Op 20 Juli 1933 had een zeer geslaagde excursie plaats onder talrijke deelneming. Allereerst naar Kas teel en Museum Sypesteyn, waar ons gezel schap door Jhr. C. H. C. A. van Sypesteyn werd ont vangen en rondgeleid. Daarna werd in de ,,P a t o”-auto- bussen de tocht voortgezet naar Naarden, waar de Burgemeester, de Heer M. P. van Wettum ons ontving en het Stadhuis en de Kerk liet zien. Nadat de koffiemaaltijd was gebruikt in het „Bosch van B r e d i u s”, werd gereden naar het M u i d e r- s 1 o t, waar de slotvoogd, de Heer J. L. de Raadt, Burgemeester van Muiden, de honneurs waarnam. Door den nieuwbouw van Amsterdam werd langs Vogelenzang en Noordwijkerhout de terugtocht onder nomen. Deze door prachtig weer begunstigde, wèlbestede dag is bij de vele leden die er aan deelnamen in dank bare herinnering gebleven. In dit jaar 1933 was er voor onze Vereeniging geen aanleiding zich tot autoriteiten te wenden in zake eenig Haagsch belang. Wèl mag met voldoening worden ge constateerd, dat het door „die Haghe” genomen initiatief t.o.v. de musea Scheurleer in dit jaar geleid heeft tot een dusdanig resultaat dat het voortbestaan van het muziek- museum is gewaarborgd. Ten slotte dit: Ten opzichte van uitgaven, o.m. in ver band het organiseeren van voordrachten, heeft het Be stuur gemeend een door noodzaak gevorderde zuinigheid te moeten betrachten. Het vertrouwt, dat de leden daar mee zullen instemmen. Ons aller wensch is echter, dat de bloei en ontwikkeling onzer Vereeniging onbelemmerd moge voortgaan. Vroeger was het meer gebruik, dat leden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 246