RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 16 was als cement zoo druk bereden weg zijn foto 1 is de verticale doorsnede afgebeeld van den eer sten weg, die op een diepte lag van 45 c.M.; de tweede weg lag op een diepte van 30 c.M. De omtrekken van het profiel van den eersten weg waren veel zwaarder en vaster dan die van den tweeden weg. Bekijken we foto 1, dan zien we een donkere humus- laag, waarin zich twee zware kommen afteekenen. De afstand tusschen die beide kommen is 1.25 M. van hart op hart. We hebben op deze foto voor ons de dwars doorsnede door een ouden weg; de kommen zijn de ver ticale doorsneden door de wielsporen; tusschen beide in bevindt zich het paardenpad. De weg ernaast, die 15 c.M. hooger lag, was van jongeren datum dan de hier afgebeelde, daar hij bij voortgezet onderzoek iden tiek bleek te zijn met den weg, die een eind verder, vlak boven den eersten weg bleek te liggen. Doch daarover zoo aanstonds nader. De grond van dezen ouden weg hard. Het moet dus wel een geweest. Als we de foto goed bezien, bemerken we, dat in de verticale doorsnede van elke wielkom zich meerdere kommen afteekenen, als dunne gebogen strepen. Er moet zich dus in het oude wielspoor telkens een stuiflaagje verzameld hebben, dat weer vast is ingereden en dat telkens en telkens weer. Nu was het tweede werk om over een grooteren af stand de stuiflaag, die den ouden weg bedekte, voor zichtig weg te nemen. Toen teekende zich die weg af, zooals foto 2 laat zien. Het paardenpad kwam als een donkere zware, oneffen laag te voorschijn, in het mid den wat ingezakt; enkele afdrukken van hoeven en en voetstappen, waren nog te onderkennen. Die afdruk ken teekenden zich wit af in de zwarte laag, omdat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 27