RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 18 die in de eerste sleuf naast den ouden weg lag, maar 15 c.M. hooger. In de verticale doorsnede ziet men verder op foto 3 een steenen wegdek te voorschijn komen boven het profiel van den jongeren weg, terwijl boven dit steenen wegdek pas ligt de moderne weg, die tot voor kort nog bereden en beloopen werd. Hier zijn dus vier wegen boven elkaar. En ditzelfde feit herhaalde zich telkens en telkens, zoowel op Meer en Bosch als op Ockenburgh. Dan volgt hieruit, dat het tracé van den ondersten en dus van den oudsten weg eeuwen lang gebruikt moet zijn en dat die oudste weg wel degelijk een uiterst be langrijke weg moet zijn geweest. Nu werden in het onderste en oudste wegdek Bataaf- sche scherven gevonden. Het vermoeden lag dus voor de hand, dezen weg voor een weg uit den Bataafschen tijd te houden. Dit vermoeden werd tot zekerheid, toen schrijver dezes de ontdekking deed: 1°. dat op de hooge weide van Meer en Bosch, gren zend aan de Kijkduinsche straat, een Bataafsche neder zetting gelegen had. Want onmiddellijk werd daar onder de graslaag door hem de aanwezigheid geconsta teerd van Bataafsche bewoning, die helaas door de af- zanderij daar ter plaatse voor een groot deel vernield was. Deze bewoning zal waarschijnlijk doorgeloopen hebben tot aan den tegenwoordigen Segbroekpolder, want zoover als de grond nog niet weggegraven was, werd de bewoning naar den kant van den polder toe geconstateerd. Is schrijvers veronderstelling juist, dat het kleine Meertje op Meer en Bosch het overblijfsel is van een veel grooter meer èn de kaart van Floris Balthasars

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 30