MET DE SPADE NAAR DEN RIJNWEG. 19 voor. het teekent het meer veel grooter dan het nu is èn allerlei gegevens uit de Grafelijkheidsrekeningen doen zulks vermoeden dan heeft zich hier dus een Bataafsche nederzetting aan het meer bevonden. 2°. deed schrijver de ontdekking, dat onder de tegen woordige Kijkduinsche straat (vroeger Loozerlaan) ook oude wegen liggen en dat de oudste weg uitmondde op den ouden Bataafschen heerweg, die onder de oprijlaan van Meer en Bosch ligt, zoodat dus ook de Loozerlaan een oude Bataafsche heerweg is, die recht naar de neder zetting op de hooge weide voerde. Zoo aanstonds wordt deze vondst nader belicht. We willen eerst nog den Bataafschen heerweg verder ver volgen naar den kant van Den Haag toe. En dan blijkt, dat deze heerweg zich voortzette door het zuidelijk ge deelte van Meer en Bosch, waar hij vervolgd werd tot aan het punt, waar hij door de doortrekking van de Laan van Meerdervoort is weggegraven. Hij zal zich voortgezet hebben blijkens zijn richting naar de Daal en Bergsche laan, zooals schrijver hem ook geprojecteerd had. En op dit gedeelte werd aldoor weer gevonden, dat er jongere wegen boven den ouden Bataafschen heerweg aanwezig waren. Maar onder den tegenwoordigen hoofdweg van Meer en Bosch werd ook een zijweg van den ouden Bataaf schen heerweg aangetroffen. De aftakking van dezen zijweg uit den ouden weg werd ook blootgelegd. Deze zijtak is een heel eind vervolgd onder den hoofd weg op het genoemde landgoed. Vermoedelijk ging hij naar het meer, maar het was niet doenlijk om dit vast te stellen, omdat de eeuwenlange boomgroei op Meer en Bosch den weg vernield had. Nu deed zich het volgende merkwaardige feit Waar de oude Bataafsche weg zich aftakte, naar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 33