I RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 20 meer toe, daar takten zich ook de hooger liggende jon gere wegen af naar het meer toe. Foto 4 laat ons zien het punt, waar de Bataafsche heerweg, die onder de Loozerlaan ligt, zich aftakt uit den Bataafschen heerweg, die onder den Rijnweg ligt. De Loozerlaan is dus ook van oorsprong een Bataafsche heerweg en ongetwijfeld is hij de verbindingsweg ge weest tusschen de Bataafsche nederzetting, waarvan Dr. Holwerda op blz. 61 van zijn oudheidkundige kaart spreekt (uitgave Nijhoff 1924) en de Bataafsche neder zetting op de hooge weide van Meer en Bosch. Ook op Ockenburgh is de Bataafsche heerweg terug gevonden onder het tracé van den Rijnweg en wel precies daar, waar schrijver dien weg geprojecteerd had en die weg is vervolgd tot aan het bosch van Ockenrode toe, langs de grens tusschen Ockenrode en Ockenburg, Niet minder belangrijk was dit onderzoek op Ocken burg daarom, omdat tevens de zijweg werd gevonden, die uit onzen Bataafschen heerweg zich aftakte en die in de Bataafsche nederzetting uit de 2e en 3e eeuw n. C. voerde, die gelegen heeft ter plaatse van het gebouw van den Vrijwilligen Landstorm. En voorts werd op Ockenburg nog een belangrijke Bataafsche weg gevon den, die ook uitmondde in genoemde nederzetting en den ouden heerweg sneed. Deze weg kwam uit het z.g. tweede bosch van Ockenburgh; hij ligt ook in een inzin king in het terrein en zijn richting schijnt aan te geven, dat hij naar Craayenstein loopt, waar het schrijver be kend is dat ook schervenvondsten gedaan zijn. Hiermede zijn echter de ontdekkingen, door schrijver gedaan, niet uitgeput. Het diepte-onderzoek op Meer en Bosch bracht aan het licht, dat onder den Bataafschen heerweg daar ter plaatse nog twee woonlagen werden aangetroffen, de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 34