NAMEN VAN EIGENAARS VAN HUIZEN 25 en de denk- Thans heb ik met als basis het Hofboek van 1561 een werk opgebouwd, waarmede ik de topografische gesteld heid onzer stad in dien tijd zoo juist mogelijk heb mee nen aan te geven. Het was een moeilijk en zeer tijdroovend werk de eigenaars en de perceelen te rangschikken in aansluiting bij andere eigenaars en perceelen die de eerste belend- den. De ligging der perceelen is vastgesteld met behulp der transportregisters van onroerend goed. Deze ge gevens, betreffende eigenaars, verkoopers, koopers en belendingen moesten als ware het een legkaart bij elkan der gezocht en vergeleken worden, het eene perceel aan het andere passend. De resultaten waren over het algemeen verrassend en gaven mij groote voldoening. Toch kon niet alles worden vastgesteld. Het Hofgebied w.o. het Buitenhof wordt in het Hofboek en ook in de transportregisters weinig ge noemd, zoodat daar slechts enkele huizen en bewoners konden vastgesteld worden. Moeilijk was ook de om bouwen, overeenkomende met de behoeften beelden van den nieuwen tijd. Terwijl men onze stad, zooals zij in de 17e eeuw was, zoo goed als volledig kan reconstrueeren dank zij het groot aantal bewaard gebleven kaarten, prenten, schil derijen en archiefstukken, is dit voor het tijdvak vooraf gaande aan de Hervorming niet zoo gemakkelijk, juist wegens het gemis van dergelijke bronnen. Slechts één enkele kaart, n.l. die van Jacob van Deventer, die voor Filips II omstreeks het jaar 1560 plattegronden van alle steden in de Nederlanden vervaardigde, geeft een be trouwbaar beeld van onze stad voor de Hervorming. In dit Jaarboek voor 1932 blz. 2-4 heb ik over deze en eenige andere kaarten uitvoeriger gehandeld.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 40