NAMEN VAN EIGENAARS VAN HUIZEN 26 be en de geving van de Pastoorswarande, de Kapelsbrug Korte Poten. Ik heb die huizen of perceelen waarvan de juiste lig ging niet geheel zeker gebleken is, op de bijgaande kaar ten met een voorzien. In de volgende bladzijden vindt men nu bijna alle straten en pleinen behandeld en in volgorde alle huizen en perceelen opgegeven. De eerste kolom bevat het nummer, waaronder het perceel op de bijgevoegde kaarten te vinden is. De tweede kolom geeft allereerst de eigenaars zooals die in het Hofboek van 1561 voorkomen en verder de jaartallen van transporten, hypotheekeeringen en belen dingen, waaruit eigenaars zijn op te maken. De namen der eigenaars zijn daarachter vermeld. Tenslotte staan in vettere letters de namen der huizen aangeteekend. Op het Haagsche Gemeente-archief berust een regis ter, waarin ik meer bijzonderheden over mijn bronnen heb aangeteekend. Zoo kan men aan de hand der kaarten de opvolgende eigenaars van alle aangegeven perceelen vinden. Dit zijn er bijna 1300, welk aantal duidt op een volking van 7 a 8000 zielen. Op de kaarten zijn zooveel mogelijk aangegeven, perceelen geheel of gedeeltelijk bebouwd, zooals huis met erf of huis met erf en tuin of boomgaard. Ook de plaatselijke buurtputten, die met zekerheid waren vast te stellen, zijn niet vergeten. Men zal zien, dat men huizen met groote erven en tuinen vooral vond aan het Voorhout, Vijverberg, Kneu terdijk, Noordeinde, Hooge Westeinde en Nobelstraat. Daar woonden in hoofdzaak adel en hooge regeerings- ambtenaren, die toen reeds een voornaam gedeelte der bevolking uitmaakten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 41