NAMEN VAN EIGENAARS VAN HUIZEN 28 hoewel de meeste eigenaars wel in hun eigendom woon den en het klein-bezit in dien tijd veel grooter was dan nu. Toch vindt men bij verschillende perceelen denzelfden eigenaar. Het huizenbezit schijnt dus in onze stad reeds toen een voorname bron van inkomsten te zijn geweest. Ik hoop, dat ik door deze onderzoekingen een nuttig werk heb geleverd, waardoor het zoo interessante tijd perk, dat wij het Spaansche noemen, beter bekend zal worden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1934 | | pagina 43