J Jhr. Dr. W. A. BEELAERTS VAN BLOKLAND. 1 Januari 188322 Augustus 1935 DOOR Dr. W. MOLL Het Jaarboek voor 1935 mag niet verschijnen zonder dat op de eerste bladzijden het naar menschelijk in zicht te vroege heengaan is herdacht van den uit- nemenden geleerde en den voortileffelijken mensch, wiens naam hierboven staat. Beelaerts van Blokland was onder-voorzitter van de Vereeniging „die Haghe”, die dus door zijn overlijden wel zeer direct en pijnlijk is getroffen. Maar het groote Verlies moet ook hier allereerst van breeder gezichts punt beschouwd worden. Beelaerts was een man van groote historische belang stelling en daaraan geëvenredigde kennis. Men doet niemand te kort door te zeggen, dat het in de eerste plaats mede aan hem te danken is, dat de wetenschappe lijke beoefening van genealogie en heraldiek hier te lande op zooveel hooger peil is komen te staan. Maar bij de geslacht- en wapenkunde hield zijn belangstelling in geenen deele op. De geschiedenis der middeleeuwen in ruimeren zin vond in hem een harer uitstekendste be oefenaars, zijn kennis van oude kasteelen was zeer groot, zijn verzameling afbeeldingen van deze gebou wen terecht befaamd. Dat ook de oudste geschiedenis van ons land zijn volle aandacht had is nog gebleken uit de beide artike-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 10