DE FREDERIKSKAZERNE TE 'S-GRAVENHAGE 80 Na den Franschen tijd bleven de Kurassiers, als ver tegenwoordigers van het ruiterwapen, het oude verblijf getrouw, vermoedelijk tot de jaren van den Belgischen opstand. In 1829 worden de waschvrouwen uit de kazerne „geweerd” doch niet kon worden belet dat omstreeks Sept. 1830 de Rijschool in de Frederikskazerne werd gelegerd. Zooals J. C. P. W. A. Steenkamp schrijft op blz. 38 van zijn boek: „De Nederlandsche Rijscholen” (Breda, K.M.A. 1909) zou de Rijschool oorspronkelijk in onderhoud komen bij het le Bataljon Jagers, doch kwam zij bij de Afdeeling Kurassiers N° 3. Óp 1 Septem ber 1830 nam de cursus een aanvang. Bij Kon. Besluit van 20 October 1836 N° 118 werd de Rijschool „geheel gereorganiseerd en geëtablisseerd in de „Garde du Corps-stallen in de Frederiksstraat”. Steenkamp vermeldt (blz. 40—44) voorts dat de school (als Koninklijke Militaire Rijschool} met. 1 November 1837 in werking trad en slechts 2 cursussen beleefde: de eerste van 1 November 1837 tot 1 Mei 1839 en de tweede van 1 Mei 1839 tot 1 November 1840. Commandant was tot November 1839 de Kolonel A. T. van Campen (ridder Mil. Willemsorde 3e klasse en van den Ned. Leeuw) en daarna de Kolonel H. R o y e n van het regi ment Hussaren N° 6. Over de opheffing der school schrijft Steenkamp: „Het eigenaardige maatschappelijke leven der resi dentie was aanleiding dat een kalmer plaats wensche- „lijker werd geoordeeld en als een gevolg van het Kon. „Besl. van 24 September 1840 Nr. 90, werd zij opgeheven „onder het motief, dat Koning WILLEM II het regiment „Lansiers in den Haag wilde hebben en daarvoor anders „geen voldoende stalling aanwezig was! Werkelijk wer den ook eenige houten noodstallen aangebouwd.” En tenslotte over den aanleg van een open manege, welke

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 101