DE FREDERIKSKAZERNE TE 'S-GRAVENHAGE 81 in 1838 aangevraagd werd op een daartoe geschikt terrein aan den Scheveningschen weg, alsmede over de verbou wing der „steenen” manege (zie ook de Notulen): „Deze (de open manege) werd echter op het binnen- .plein der kazerne begonnen maar eerst in 1840 voltooid. „Zij bestaat thans nog en er wordt trouw gebruik van „gemaakt. Eigenaardig is het dat er een haag om heen „is geplant die eigendom van de gemeente is en ook door „haar zorgen elk jaar wordt gesnoeid en gefatsoeneerd, „terwijl zij zich van de manége zelf natuurlijk niets aan trekt, welke alleen door voortdurend omspitten in vrij „bruikbaren staat kan worden gehouden. „Uit dezen tijd dateert tevens de verbouwing der bin- „nen-manége, die met een ruime tribune werd uitgebreid „en zich thans nog in denzelfden toestand bevindt, terwijl „een 6-tal koperen lampen werden aangeschaft ter ver dichting, een bewijs dat men er vlijtig in arbeidde! „(Thans zijn er hangende gloeikousjes, die een hoogst „spaarzaam” licht geven in beide beteekenissen van het „woord).” Ook reeds vóór de oorlogsjaren, nl. in 1828, had de Artillerie tijdelijk de kazerne betrokken. In die jaren wordt over een verblijf van Kurassiers aldaar in de Notulen niet meer gerept. Nadat in 1831 een 400-tal grenadiers er waren gekleed en gewapend, was in 1833 het depót der afdeeling Grenadiers in de Kazerne gehuisvest, hetwelk in 1837 voor de Rijschool zal hebben plaats gemaakt. Wel licht ook stond voordien de kazerne tijdelijk leeg, want in 1834 (zie Notulen) was van particuliere zijde een poging gedaan om, voor industrieele doeleinden, op de kazerne beslag te leggen, en dat nog wel onder aanwending van 6

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 102