DE FREDERIKSKAZERNE TE ’S-GRAVENHAGE 82 voor de stallen ongunstige motieven 19echter tevergeefs. In 1842 blijkt de artillerie, n.l. de ,,ligte rijdende bat terij”, in de Frederikskazerne gelegerd te zijn. Vermoe delijk heeft zij de Rijschool afgelost, tenzij er eerst nog Lansiers gekazerneerd zijn geweest.20) We komen dan in de jaren, waaruit de steendrukprent van Van Langenhuysen (van 1844) dateert. (Afb. 3). Een gewilde verblijfplaats was de kazerne toen zeer zeker. Zelfs de Dragonders verkregen het mede gebruik van „het huis op den Denneweg tot de frederiks- kazerne behoorende {Notulen 5 Dec. 1842). Reden hiervoor was echter tevens dat „in de nieuw gebouwde kazernen geene localen beschikbaar zijn” (Notulen 30 Nov. 1842). Zulks moet wel wijzen op een talrijk garni- zien in die jaren, aangezien toch in de bedoelde nieuwe militaire gebouwen: de Alexanderkazerne (gebouwd 1841 ’44) een groote legerings- en stallingsruimte werd gewonnen. Uit de notulen van het onrustige jaar 1848 blijkt zulks nog duidelijker, als wij lezen (d.d. 10 Juli) dat de Minister van Oorlog bezwaar maakt, de „opene houten manege” in de Frederikskazerne te doen afbreken, aangezien de Limburgsche Jagers en de Lanciers de steenen maneges (resp. bij het Willemspark en in de Frederikskazerne) noodig hebben. 19) En ook onjuiste! Immers de bewering dat de Kurassiers in 1823 of 1824 uit de kazerne naar Leiden zouden zijn verplaatst, kan niet waar zijn, aangezien zij in 1825 e.v. jaren nog steeds te 's Gravenhage vertoefden. 20) Men zie hiervoor de aanhalingen uit Steenkamp's boek in verband met de Notulen (30 Nov. 1842). Echter vermeldt G ij s- berti Hodenpijl (Jaarb. Die Haghe 1904, blz. 338) dat op 15 Oct. 1843 o.m. 2 regimenten Lanciers werden opgericht. In 1848 gebruikten de Lanciers de steenen manege der Frederikskazerne en in 1849 verlieten zij de Residentie (zie de Notulen van die jaren)..

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 103