DE FREDERIKSKAZERNE TE 'S-GRAVENHAGE 86 2‘2) Aannemer van dit bestek, op 20 April 1861 in het openbaar aanbesteed, was wederom Abraham Daniel Willem M a r t ij n, voor 7090.(de raming bedroeg 7100.met als borgen: F. I. E. van Ellinkhuizen en I. L. Wijsman. Cursiveering in de beschrijving van ons. (Vergelijk bijlagen 14. 15 en 17). In dat bestek wordt onder de „Voorwerpen tot het onderhoud behoorende”, N° 49, beschreven: „c. De Frederikskazerne met de aan de achterzijde „daartegen staande 2 privaten, het bestrate plein om die „kazerne met het daaropstaande gebouw, bevattende de „smederij, de hoefstal en de apotheek, het gebouw waar tegen een gewezen stal staat, met dien gewezen stal, de „manege met den daartegen staanden ziekenstal, de hou- „ten keet, het keukengebouw, de steenen brug met het „daaropstaande ijzeren hek, den ringmuur met de daarin „aanwezige deur, de houten schuttingen en beschoeijin- „gen, en het gebouw bevattende de politiewacht, provoost „en politiekamers en de woningen voor gehuwden”.22) Een meer nauwkeurige beschrijving nog van de kazerne troffen wij aan in het Algemeen Verslag 18601861 van genoemden Ingenieur d.d. 29 Maart 1861, onder de bijla gen (N° 25) opgenomen. Van dienzelfden tijd dateert de teekening in 3 bladen in het Genie-Archief D. v. D. Litt. H. N° 352a, waarvan een gedeelte bij dit artikel is gereproduceerd (Afb. 2). In 1865 werd de zolder der Frederikskazerne tot Maga zijn ingericht. De teekening hiervan, d.d. 25 Augustus 1865, bevindt zich eveneens in het Genie-Archief D.v.D. onder Litt. H. N° 382. Bij deze 2e en laatste vergrooting der voormalige Garde du Corpsstallen werd het gebouw ong. 2.50 m. verhoogd en daardoor een 2e verdieping van diezelfde hoogte verkregen, waarboven een lage kap, zonder borstweringen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 107