DE FREDERIKSKAZERNE TE 'S-GRAVENHAGE 87 BESLUIT. In het voorgaande is getracht, aan de hand van archief- gegevens een samenhangend verhaal te leveren van de stichting en bewoning van de Fredetikskazerne over het tijdvak van ong. 1770 tot 1865, bijna een eeuw Kazerne- geschiedenis dus! De schrijver meent, dat deze lot gevallen de herdenking waard zijn, al bestaan er wellicht nog andere en oudere Militaire gebouwen in Nederland, die meer dan deze kazerne van vrij bescheiden omvang, een historische beschrijving zouden verdienen. Niettemin heeft hij, als genie-officier, het zich min of meer tot een plicht gerekend, dit geschiedkundig over zicht samen te stellen, toen de omstandigheden daartoe leidden. Dat de vele technische bijzonderheden, in de bijlagen vervat, de lezers en lezeressen niet mogen af schrikken! Juist die oude vormen der techniek (en admi nistratie) mogen wel eens opgehaald en beschreven wor den, ter voorkoming dat zij onherroepelijk aan de ver- Volgens het ontwerp, onderteekend ,,’s-Gravenhage den lOen februarij 1865” door den Kapitein, „eerstaan wezende ingenieur” F. A. V a i 11 a n t en den 2e luitenant ingenieur W. E g t e r, zou de nieuwe verdieping moeten dienen tot „een magazijn van kleeding ten dienste van het „regement Grenadiers en Jagers”. Het bestek draagt den naam: „Het inrigten van den zolder der Frederiks-kazerne „te 's Gravenhage tot magazijn van kleeding, benevens „eene verwing van werken aan die kazerne en bijbe- „hoorende gebouwen, enz.”. Het Werk was begroot op „ongeveer 20000 Gulden” en werd op 25 Augustus 1865 aanbesteed door den Eerst- aanwezenden Ingenieur te Delft. Thans zijn de beide ver diepingen (boven de stallen) als logies in gebruik.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 108