DE FREDERIKSKAZERNE TE 'S-GRAVENHAGE 88 zeer medegedeeld Aan. de hand het jaar 1843 14 April van van Steenkam p’s 20 Oct. 1836 N° 118 getelheid worden prijsgegeven. En dit zou niet te ver geven zijn, zeker niet zoolang de producten van die tech niek: de monumenten, nog aanwezig zijn. Dit geldt ook voor de Militaire techniek, welke immers in alle eeuwen karakteristieke kunstwerken schiep, zoowel op bouw kundig als op waterbouwkundig gebied: Militaire gebou wen (kazernes of barakken, arsenalen, wachthuizen, hospitalen, enz.) zoowel als Militaire verdedigingswer ken (stadsmuren en poorten, vestingen, schansen, e.d.). Teneinde de herinnering aan die techniek, naast de geschiedenis der korpsen zelve, levendig te houden en te verbreiden, zou deze bijdrage, waarin een stuk Militaire historie is neergelegd, uiteraard door meerdere soortge lijke moeten worden gevolgd. De opwekking daartoe zij hierbij gedaan! Tenslotte wordt er nog de aandacht op gevestigd dat waarschijnlijk de Frederikskazerne haar naam heeft aan de straat, waarlangs zij was gebouwd, van de Notulen zijn wij geneigd hiervoor aan te nemen, aangezien in de Index op dat jaar vermeld staat, dat ,,de naam van Frederiksstraat (is) gegeven aan de straat van de huizen over de dennewegse brug Echter zou uit het, op blz. 40 boek aangehaalde Kon. Besluit van blijken, dat reeds in dat jaar de „Frederikstraat” bestond.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 109