DE FREDERIKSKAZERNE TE 'S-GRAVENHAGE 92 Condietien is sestig guldens 's Hage den 8 Meij 1769. C. A. VON WULCKNITZ. A. T. VAN STÖCKEN. L. ELFRING Meest1* Metselaer. Op alle de voerz. neemer gebleeven Al 12. De Betaalinge zal geschieden zes weeken nadat het Geheele werk volkoome zal opgelevert opgenoomen en voor goedgekeurt wesen. van het voorschreeve werk aan- sal alle de openingen in de binne middelmure moete overwelven met een boog van 1 steen hoog. voor de Somma twaaleff duijsent, vijff hondert en 12560.—.—. Al 10. Den aanneemer zal voorz. werk moete of kunne beginne te met selen, soo gaauw den timmerman met de grondslag in gereetheid is, en alle de buijte muren met de geheele middel binne muren binte hoogte moete hebben voor of op den 15e October deses jaars, en al het verdere muerwerk gemetseldt, voltrokken, gestopt, gevoegt en af gereedt voor den 30 d°. Het geheele werk, alle de rioolen, kolken, putten goote Crebbens en Straatwerk voltooijt moete weesen voor of op den 15 Maart 1770 alles en in het bisonder op de boete van 25 gds en boven dien nog 6 guldens, te verbeuren idere dag die den aanneemer daar langer aan zal koome te werken, welke alles promp van zijne bedonge penningen, zal gekort werden. Al 11. Zoo 'er Enige duisterheid in dese bestekken mogt gevonde worden of its naar den sin des aanneemers niet klaar genoeg uitgedrukt, zoo bleijft de interpretatie daar van alleen aan de Heere Besteeders of hunne gelasten, die den aanneemer in alles zal moeten respecteeren; En zoo’er its mogt vergeeten weesen, dat tot den aert van dit werk beboerde zal den aanneemer op het eerste aanseggen nogtans moete maken, ten zij het zelve boven de 150 guldens quaam te bedraagen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 113