DE FREDERIKSKAZERNE TE 'S-GRAVENHAGE 96 kosijnen hoog 6% en breet 3% voet buite kant item 16 dakkoseijnen bui te en 4 d° in de sakke ijder hoog 4% voet breet 3 voet 6 dm alle van greene ribbe 4 a 6 dm met penne en gaate in malkandere gewerkt soodanig dat de deuren over de boeijplanke en neuslijs ruijm opedrajen, tot voorz. dakkosijne te maken de slapers, leggers, en platbinte alle van gr 4 a 6 ds de wange en platte te dekken met ds gr geschaaft en geploegt, drie kanten met behoorlijke boeij- lijsten te voersien gr. 2 a 8 d. met behoorlijke lijsten gecornist en vastgespeijkert, alle dese hooijsolder en dakkosijnen te stoppen met vengsters en deuren van 1% d. greene, met d° 1 d» spiegelklampen, alle te maken inpassen hangen en sluiten soo dat behoert in ijdere vengster te maken een vierkante opening met een glasspong om 4 ruiten in het loot te kunne maken en stoppen; bleijvende het getal der dak en Hooijsolder kosijnen behouden de Heeren Directeuren de plaatsing of verschikking aan sig gereserveert mids den aan- neemer voor het stellen werdt gewaarschout en aangeweesen hoe te verplaatsen. Al 11. Den aanneemer sal de beneede vloere der kamertjes moete binten met greene 4 a 6 dm 2 voet vanden anderen, en dese beneeve de rustkamertjes en de Geheele solder, en bove de rustkamertjes en trappengate te overdekken vloeren en besolderen met drooge 1% ds vure balkdeelen niet smalder als 10 dm, met vaste ploegen geploegt, uijtgenoomen de vier beneede kamertjes dese vloere alleen digt ge- streeken; in de groote zolder te maken de behoorlijke luiken van 1% ds vure met 5/.i ds d° klampen de selve hange en sluijten en met behoorlijke wervels voorsien, om deselve vast ope te kunne setten. Al 12. Den aanneemer zal twee trappen moete maaken leveren en stel len, de treede 2 ds eeke wageschot 11 dm breet, met verdikstukken d° eeke 1 ds stootborde ds d° quartierboome 1H ds eeke, het bordes of de bordessen te binte, en te oversolderen naar den ijsch binte greene 4 a 6 ds planke 1% ds vure; onder voorz. trapn te maken twee sekreet deurkosijne met deure, met brille en al het aanhooren, voorder onder dese trappen soo veel kaste of betsteede met beschotte te maken als door de Heere Directeuren nader sal bepaalt werden, item een behoorlijke leuning op de hooijsolder om het trapgat te maken aan 2 seiden. Den aanneemer sal 4 swaere tonne met dubbelde greene 1% ds rande moeten leveren tot de nieuw te schieten pompwaterputten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 117