Jhr. Dr. W. A. BEELAERTS VAN BLOKLAND 3 Op mijn tafel lag altijd een stapeltje stukken, die ik hem wilde toonen of waarover ik hem wilde raad plegen. Voor de Haagsche historische prentenverzame- ling werd zelden een belangrijke teekening of gravure aangekocht, zonder dat zij eerst door Beelaerts was gezien. Want ook voor de Haagsche plaatselijke historie interesseerde hij zich warm. Daarom ook was hij in het Bestuur van „die Haghe” zoo geheel op zijn plaats. Hij zal er onvervangbaar zijn, zooals hij in zoo menig op zicht volkomen onvervangbaar zal blijken. Zijn medebestuursleden zullen hem tenzeerste missen. Want deze geleerde was tevens een warmvoelend mensch van groote beminnelijkheid en zeldzaam aan gename omgangsvormen. Dit zal zijn gemis voor allen, die hem kenden, nog pijnlijker maken. Het zal onmoge lijk zijn hem ooit te vergeten. Ook de Vereeniging „die Haghe” zal hem steeds in eerbiedige en dankbare herinnering houden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 12