DE FREDERIKSKAZERNE TE 'S-GRAVENHAGE 106 Al 1. N. a Al 2. Al 3. Al 4. Al 5. Al 6. Al 7. (het extra-werk bedroeg 64.4.4.) JACOB VAN BRAKEL Ml’ Schilder. Verder zal den Aanneemer het geheele voorschreeve werk Gestelt glas en dak digt zynde voor goet verwe, en in ge- reethyt daar mede moeten zijn den Eerste Meij zeventien hondert en seventig mits hem Aanneemer uijterlijk dri weeken te vooren daar toe gelegenthyt wert gegeven. Tot al dit voorschreeve werk zal den Aannemer moeten leeveren Beste Gekookte Oli en verwe in Zijn Soort, ladders of Stygeringe daar toe nodig Bier en Knegs daggelden. Zoo als dat den Heere Besteeder niet te leveren hyt als de be- donge Penninge (De welke zulle Betaalt werden zes weeke na 't gedaane Werk). Den Aanneemer zal het werk dan afleeveren zoo als goet en Deugsaam werk vereyst, en by Contrarie Bevinding zal het den Besteder vrystaan ten Costen van den Aannemer het niet in Order zijnde door den Aannemer of wel door Een Ander zulks te laate in Order brenge. Op welke voorschreeve Condietie ik ondergetekende neeme aan te verwe voor de somma van 260. 's Hage den 22te Meij 1769. Al de raame en Casyne met de Deure en Deur Casyne zoo beneeden als op de solder met de plancierlijste (volgens de tekening daar van zijnde) te olye stoppe gronde en voor goet te verwe zoo buijten als binnens Canten met Ordinaare Couleur na verkiesing van Heere Besteeders. Is de vraag of de blinden niet mede behooren te werden geverwt, daar is niet van gemelt. Den Aannemer zal gehouden zijn al de raamen te olije stoppe en te gronde vorens het glas er in is en te besorge bij de Glasemaaker. Ook zal den Aannemer het andere voorschreeve werk moeten olije stoppe en gronde, op Order, of wel bij gereethyt van de timmerman.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 127