DE FREDERIKSKAZERNE TE 'S-GRAVENHAGE 121 BIJLAGE 21. Artikel 11. De deele Artikel 15. De Kapius op de pomp Dm in plaes van 1 Duijms. van de Vergaderingen Wethouders der Stad en slegt. van de solders veele niet de breete niet droog Uit het: Register der Notulen (met Index) van Heeren Burgemeester en ’s Gravenhage. aan Zijn Maj. permissie te vragen om de Ruiterstallen over den Dennewegsbrug, wanneer dezelve om ook tot logies van manschappen te dienen zullen zijn opgetrokken, naar Z.K.H. Prins Frederik der Nederlanden te be noemen, en den naam van Frederikskazerne te geven en is het adres hiertoe dienende gearresteerd 26 Oct. Burg, rapporteert zich bij Z.K.H. te hebben vervoegd. 16 Nov. (Notulen). Is gelezen eene missive van den Heer Gou verneur van Zuid Holland in d° 15 November 1827 N° 2472/22647 daarbij tengevolge van den daartoe door Z.M. op het Dept, van Bin- nenlandsche Zaken verstrekten last kennisgevende, dat Hoogstdezelve 1827. 9 Meij (Index) besteding van de vertimmering der voor malige Guarde du Corps of Ruiterstallen. (Notulen)De biljetten van hangen op 3Ö.000 d r a a t te Alphen maas en B o 11 En zal van deze aanbesteding dadelijk Z.K.H. de Hr. Kommissaris Generaal van Oorlog worden kennis gegeven) 22 October. (Notulen). Is geresolveerd Artikel 13. De Kribben niet Genoeg Gespijkert seer Gemeen Houdt en Geen binne plank de Ruijflatten in plaets van 7/s Dm 1% Dm weijt. De klauw planken Klos Houdt en veele niet de Breeten de Muu- ren voor de 8 paerden niet beschoten. inschrijving naar het optrekken der Ruiterstallen(opge- en gemijnd door en gegund aan H. Koper- voor 38.200.onder borgtogt van Ver- B o 11 En zal van deze aanbesteding dadelijk aan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 142