DE FREDERIKSKAZERNE TE 'S-GRAVENHAGE 122 Index: Frederikskazerne verzoek dat de waschvrouwen en aan dezelve eene andere woning 1830. Index: Rijschool (kennisgeving der oprichting van een onder directie van den Heer Simons en verzoek om daartoe de Frederiks kazerne in te richten 23 Junij.) en bij notificatie aan Notulen 23 Juni: Is gelezen eene Missive van den Heer Dir. Gen. dato 17 Junij 1830 N° Besluit van 9 Junij 11. N 1828. 15 Febr. besloten werken tot verbetering (zie ook 6 Febr.) van de Frederiks kazerne te doen verrigten 2135.00) doch de afsluiting van die kazerne van het huis op den Denneweg slechts zoolang als dat huis tot het bedoelde einde gebruikt zal worden. 7 Nov. op de mededeeling door den Heer Kommandant uit naam van den Gouverneur der Residentie gedaan: dat gedurende de tijd dat de Kavalerie alhier niet in guarnisoen zal zijn: de Frederiks Kazerne door de Artelleristen alhier in bezetting zal geoccupeerd worden zoo is besloten daarmede genoegen te nemen. van Oorlog in 20, houdende kennisgeving dat Z.M. bij 47 de oprigting eener rijschool alhier, heeft bevolen, onder de Directie van den Heer Simons gewezen Saxisch officier, onder het speciaal toezigt van den Heer Luitenant Generaal Trip opperbevelhebber der Kavallerie; met verzoek om de manege bij de Kavallerie kazerne ten allen tijde beschikbaar te willen laten, voor gezegde Rijdschool, en zoodanige afscheiding in 1829. uit de worden geweerd gegeven. 27 en 30 Nov. Uit de Notulen blijkt dat over deze zaak wegens brandgevaar (stooken) was gerapporteerd door den Kommandeerenden officier van het 2e eskadron der afd. Kurassiers N° I. Voorts dat geresol veerd werd te rescriberen dat de Waschvrouwen der Kurassiers in het gebouw naast de Frederiks kazerne geplaatst zullen worden. Index: Kazernering (opgaaf omtrent de verzocht. 20 Mrt. 29 Apr. ingekomen opgaaf van door de adm. der Korpsen aan deze stad betaalde kaserne- en stalgelden 27 Meij.) met welgevallen zien zal, dat overeenkomstig het door Br. en Weth. aan Z.M. kenbaar gemaakt voornemen en verlangen aan de her bouwde Ruiterstallen en getimmerte de naam van Frederiks kazerne worde gegeven. En is geresolveerd hiervan aan den Raad, het publiek kennis te geven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 143