DE FREDERIKSKAZERNE TE 'S-GRAVENHAGE 124 der bataillons Gren. te ontruimen en kleine kamer in de Oranjekazerne aan 1837. Notulen 6 November. Zijn gelezen: ie. Eene missive van den Generaal-Majoor Prov. Kommandant van Z-Holland dd. 5 Nov. 1837 N° 2569, houdende verzoek om aanwijzing van een werkplaats voor den geweermaker van de afdeeling Grenadiers overmits de door dezen tot nu toe gebruikte Smederij van de Frederikskazerne ten behoeve van den hoefsmid der Koninklijke Rijschool moet worden ingeruimd. 2e. Eene missive van idem. N° 2570 houdende verzoek: a) dat er een overdekte gang moge gemaakt worden van de Manege der Frederikskazerne tot aan de Stallen, omdat de overgang door de open lucht voor de paarden, die in de Manege gewerkt hebben, schadelijk is. b) dat de kamer onder het balcon, hetwelk zich in de manege bevindt tot gebruik moge worden afgestaan, omdat het onder wijs van s morgens 9 tot s namiddags 3 ure duurt, en het gedurende de koude der wintermaanden niet doenlijk is, dien geheelen tijd, dat de klassen zich aflossen, te kunnen ver warmen. c) de deuren der manege zoodanig te veranderen dat dezelve zich naar buiten openen. d) om den grond der manege te doen veranderen, door het leggen van een fundament van verbrande kolen of gruis, die aan de kanongieterij te bekomen zijn; daarover een laag zaagsel en eindelijk het noodige zand; waartoe alleen het zaagsel zoude verlangd worden; terwijl de bewerking door de manschappen van de Rijschool zoude kunnen verrigt worden. (In handen gesteld van Comm. Mil. Zaken om spoedig b. c. en a.) 22 Nou. (Missive Comm. dd. 20 Nov. waarin wordt geadviseerd: te difficulteren in het verzoek tot het maken van een overdekte gang van de Stallen naar de Manege, vermits die distantie slechts 18 Ellen bedraagt en dus voor de overtogt der paarden niet na- deelig zijn kan; andere verzoeken toegestaan behoudens dat buiten deur niet naar buiten behoeft open te gaan, wel binnendeur te doen verhangen.) 22 Dec. Order gegeven om de smederij bij de Fred. kaz. door den geweermaker van een aan dezen provisioneel een te wijzen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 145