DE FREDERIKSKAZERNE TE 'S-GRAVENHAGE 127 I 12 Mei. is het detach, vesting artic uit de Oranje kaz. naar de fred. kaz. verhuisd en aldaar behoorlijk gekazerneerd in dat gedeelte hetwelk door de rijdende artie is ontruimd. 200 p. en 20 gehuwden en bij de opene manege gevonden 1852. 30 April, bij de verwisseling van Gren. en Jagers komt 1 Cie meer in Garnizoen. Rijdende artie aangezegd de noodige ruimte in Fred. kaz. te verstrekken voor het detach, artillerie. 12 October. Missive van den Heer Lt. Kol. van Heerdt Kommandant van het voormalig Regiment Fancier s dato 10 Oct. 1849, daarbij, als zijnde op het punt om deze Residentie te verlaten aan hem Burg, en aan de leden der Regeering, zoo voor hem persoonlijk, als uit naam van het Korps officieren hartelijken dank betuigende voor de zoo ruimschoots ondervonden welwillendheid op het plein van laatstgemelde kazerne nog voor de rijdende Artil lerie nodig is en mitsdien niet afgebroken kan worden dan wanneer de twee voorzeide manéges niet meer zoo aanhoudend als thans voor de Cavallerie zullen behoeven te worden gebruikt. 1855. 28 Pebr. MvO deelt voornemen mede alhier eene ryd- school voor de Cavallerie te vestigen en verzoekt opgave der ge legenheid tot huisvesten van personeel en stalling van paarden. 9 Maart. Besloten aan Z. Exc. mede te deelen dat in de Frederiks- kazerne k. w. gestald 160 paarden en gelogeerd 128 manschappen, terwijl er zich 14 0.0. kamers bevinden, dat thans daarin gehuisvest worden 112 manschappen waarvan 11 gehuwd, en gestald 68 paar den, terwijl er zich 10 onderaf fn bevinden. Dat de Alexanders Kasernen(elk blok 122 m. 18 ond. off. echter totaal niet meer dan 536 w.o. -j- 474 p. en 60 o.o. inch). Dat eindelijk bij de Frederiks kazerne eene gesloten Alexanderskazerne eene gesloten en worden. 1849. Privaten in de Fred. kaz. daar te stellen door den heer Thooft (lange onderhandelingen van 1 Aug. tot 5 Nov.) 3 en 7 Mei. Verzoek van Kapt. Cdt. der Rijdende Artie, om een open manege, omgeven met een aarden wal en eenen grond van tuinaarde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 148