DE FREDERIKSKAZERNE TE ’S-GRAVENHAGE 129 BIJLAGE 22. Aannemer A. D. W. Martijn(*) voor 11500. 1853 17 Jan. 1853 23 Dec. 9 Voor 3 jaren. Laagste inschrijving 39700.-. Besloten dat de Fabriek een nieuw bestek zal maken voor één jaar onderhoud. 10700.—. H. Koks). AANBESTEDING VAN HET ONDERHOUD DER KAZERNES, ENZ. DOOR DE GEMEENTE 'S GRAVENHAGE in de jaren 1853 t/m 1860. idem idem voor (borgen G. C. V i n k e n s t e ij n en 1 23 Dec. Behandeld wordt een verzoek van den Minister van Oorlog dd. 20 Dec. om de Oranje-kazerne zoodanig uit te breiden, dat daarin een geheel Regiment van vier veldbataillons met en benevens een dépot, zooals bij de Grenadiers en Jagers zal worden opgerigt, kan worden gehuisvest. Notulen. 1852 17 Dec. 1860. 10 Jan. Besloten, het door den Minister te kennen gegeven verlangen betreffende uitbreiding der Oranje Cazerne, aan den Ge meenteraad mede te deelen ente adviseren om in de gegevene omstandigheden en met het oog op de stelling dat het Rijk en niet de Gemeenten in de Kazernering behoort te voorzien -niet over te gaan tot eene vergrooting der Oranje caserne, mede Gelet op de bepalingen van het Kon. Besluit van 10 Sept. 1822 N° 72. Blijkens de Notulen van 20 Maart 1857 woonde deze aan nemer toen op de Brouwersgracht V 176. In de Notulen van 14 Jan. 1859 leest men dat aan A. D. W. M a r t ij n wordt gegund het metselen van een brug aan de Heerengracht over de Princesse- ■gracht naar den Bezuidenhoutschen weg, voor 11200.—. 7 en 21 Dec. Behandeld wordt het aan het Rijk in gebruik geven der alhier aanwezige kazerne-gebouwen met aanhoorigheden, enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 150