EEN VERGETEN CORPS DER HAAGSCHE SCHUTTERIJ DOOR Jhr. F. BEELAERTS VAN BLOKLAND Tot de corpsen, welke kort na het verdrijven van de Franschen uit ons land geformeerd werden, behoort het Corps Garde Cavallerie der Schutterij van ’s-Graven- hage. Lang heeft het niet bestaan en heldendaden heeft het niet verricht, maar toch heeft het recht, al ware het alleen wegens de eigenaardige samenstelling, aan de vergetelheid ontrukt te worden. Het is mij niet mogen gelukken de motieven op te spo ren, die tot de oprichting hebben geleid. Mogelijk hebben den oprichters de vrijkorpsen van de 18e eeuw voor den geest gestaan, waarbij ik dan bijv, denk aan de „Wafel- ruiterij”, een bereden keurcorps der Amsterdamsche Schutterij, opgericht door Jean Henri de Vilattes in 1787, twee compagnieën sterk, ieder onder bevel van een rit meester. Hoe het ook zij, in 1813 en 1814 zien wij in ver schillende steden corpsjes Gardes d'honneur, zooals zij veelal genoemd worden, ontstaan. Zoo vermeldt de Rot- terdamsche Courant van 11 December 1813 bij de be schrijving van den intocht in Rotterdam van Z.K.H. den Souvereinen Vorst met zijn tweeden zoon op 9 Decem ber 1813, dat de escorteering was opgedragen aan ,,de Rotterdamsche Eerewacht, bestaande uit eenige welop- gezeten, meest van de aanzienlijkste lieden, eenvoudig, maar uniform gekleed en geleid door den Heer Groeninx

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 157