DE KLOOSTERKERK MET HET ST. VINCENTIUS- 6 t schilderijen van 1554 en 1567 onbekend geweest zijn. Immers neemt hij aan, dat de afbeelding bij de Riemer den oorspronkelijken vorm van de kapel weergeeft, wat m.i. uit bouwkundig oogpunt zeer onlogisch is. In het begin der 19e eeuw werd de kapel afgebroken om plaats te maken voor de tegenwoordige banale kosters- woning. Het eens zoo rijke priesterkoor der kerk met zijn spits Angelustorentje bestaat nog heden, maar in zeer verval len staat en wordt als bergplaats of pakhuis verhuurd. Dat het kloostergebouw der Predicaren voor een bijzon der hecht en veilig gebouw gold, blijkt uit het feit, dat de Staten van Holland een gedeelte ervan gebruikten als vergaderzaal en er de gewichtige en geheime archieven bewaarden in een kamer, die daarvoor in 1556 in ge reedheid werd gebracht en die, zooals ik later nog zal aantoonen, van buiten af door een poort of ingang te bereiken was. Voor het reconstrueeren van de klooster-gebouwen stond mij niet veel materiaal ter beschikking. Afbeel dingen, behalve het meer genoemd schilderij van 1570 in het Gemeente-Museum, waarop het klooster slechts onduidelijk in vogelvlucht is weergegeven, ontbreken. Veel valt er dan ook over deze gebouwen, die Noord- en Oostwaarts van de kerk stonden en waarvan de groote ingangspoort zich een eind voorbij de kerk over het vroegere Nachtegaalspad (nu Parkstraat) welfde, niet mede te deelen. Zij werden bovendien al voor het grootste gedeelte tusschen 1583—1600 afgebroken. Bij de opheffing der kloosters en de onteigening der kloostergoederen na de hervorming werden de gronden van de Kloosterkerk in verschillende perceelen verkocht ten voordeele van den Magistraat van den Haghe. De verkoopacten, nog aanwezig in het Gemeentearchief, en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 16