DER HAAGSCHE SCHUTTERIJ 147 nog slechts 18 man sterk, honorabel te licentieeren. Bij Koninklijk Besluit van 2 October, no. 164, wordt dit advies opgevolgd, terwijl aan de nog overig zijnde leden des Konings bijzondere tevredenheid zal kenbaar gemaakt worden over den belangeloozen en getrouwen ijver, waarmede zij hunnen dienst hebben gepresteerd. Ter uitvoering van dit Besluit betreedt het Corps voor de laatste maal het Stadhuis. In de notulen van Burge meesters der Stad van 14 October staat: ,,En is na over leg met den Heer Faber van Riemsdijk voornoemd als Commandeerend het gemelde korps kavallerie, bepaald, dat hetzelve op aanstaanden Vrijdag den 18 October ’s middags om 12 uren zal bijeenkomen op het Stadhuis en door H.H.B.B. uit naam van Z.M. honorabel worden ontbonden en voor de beweeze diensten bedankt”. De notulen van den 18en dan luiden: „Ter voldoening aan het bepaalde op Maandag den „14 October 11. is het Korps Kavallerie van de Schutterij „dezer stad in de Raadskamer ontvangen, en is aan het zelve door den Secretaris van der Haer lecture gedaan „van de missive van Mijnheer den Gouverneur van Zuid- 1417 „Holland van 11-10 1.1. no. rnnc. en van het besluit van 6yuD „Z.M. 2-10, no. 164 houdende het ontslag van den Heer „J. C. Faber van Riemsdijk en van het voorn. Corps (zie „notulen 14-10) waarna hetzelve door Mijnheer den Pre sident Burgemeester bedankt is voor den belanglozen „en getrouwen ijver, waarmede zij hunnen dienst hebben „gepraesteerd, hetwelk door den Heer J. C. Faber van „Riemsdijk, Ritmeester met rang van Majoor, Gomman- „deerende voors. Korps, uit naam van het Korps, op een „gepaste wijze is beantwoord.”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 168