d. Instellingen en veteenigingen. Een Nederlandsch componist uit het midden der 19e eeuw, J. J. H. Verhuist 1816-1886) door P. A. Haaxman. Haagsch Maandblad XI 1, 68-80. P. J. Troelstra in de Kamer tusschen groote tijdgenoo- ten door A. B. Kleerekoper. Soc. Gids, 696-702. History of the Carnegie Foundation and of the Peace Palace at the Hague by Dr. A. Lijsen. De debiteuren-administratie der Duinwaterleiding van ’s-Gravenhage door B. G. Stempels. Financieel Over- heidsbeheer. Twee eeuwen arbeid in de Koninklijke Kunst. 1734- 18/19 November - 1934. Gedenkboek der Vrijmetselarij. Geschiedenis van het Letterkundig Genootschap Oefe ning kweekt Kennis door G. W. F. Margadant. Vast in last. Beschouwing van de werking en de uit komst van de N.V. Gemengd Bedrijf Haagsche Tram- weg-Maatschappij door Y. M. D. Kentie, civiel-ingenieur. GESCHRIFTEN BETREFFENDE 'S-GRAVENHAGE 155 Openbare Leeszaal en Bibliotheek te ’s-Gravenhage door v. S. Van Heinde en Ver in Woord en Beeld, Nov. Het Bureau van consultatie bij den Hoogen Raad der Nederlanden. Bijdrage tot de geschiedenis van de Haag sche Balie door Mr. A. M. M. Montijn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 176