KRONIEK OVER 1934. 4 Januari. Afscheid 6 8 10 11 12 12 10 11 5 6 van G. C. Baron van Asbeck als lid der Algem. Rekenkamer, op 77-jarigen leeftijd, na 58 jaren dienst. 80ste verjaardag van Dr. A. A. Beekman. Afbraak van het „huis van Geitemie” in de Zeestraat. Overleden P. L. Otten, oud-Administrateur van het Departement van Waterstaat. Afscheid van den Gemeentesecretaris Mr. Dr. G. A. W. Ter Pelkwijk. Aankomst van den nieuwen Griekschen Gezant Georg C. Lagoudakis. Oprichting van een Sportsociëteit. Staking onder de broodbezorgers bij de N.V. Meel- en Broodfabriek van de firma B. Hus. Overdracht aan de Gemeente van het Mu- ziek-Historisch Museum-Scheurleer. Oprichting van een Dieren-Asyl op de grens der Gemeenten Voorburg-Rijswijk-’s-Gra- venhage, in een pand, dat aan de „Majo- Stichting”, die tegelijk in het leven geroe pen is, in bruikleen zal worden afgestaan. Overleden J. B. M. ten Bosch, oud zee officier, Voorzitter van de Vereeniging „Ons Thuis”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 178