DE KLOOSTERKERK MET HET ST. VINCENTIUS- 8 de Statencamer be- van het het brouhuys genaamd. Dit, en men in twee transportakten van 4) Schout, Schepenen ende Gerechte van den Hage verkoopen met consent van de vroedschap aan „Pieter Janszen apteker seec- kere huyssinge ende erve genaempt Tsceerhuys staende int clooster van de predicaeren int 't Voorhout soo 't zelve in sijn viercant aldaer jegenwoordich staet(fol. 99) seeckere huyssinge ende erve genaempt Tsceerhuys staende ende gelegen in de predicaeren convente int VoorhoutBelegen sijnde aende noortzijde hij comparant se(l)ffs, aende Oostzijde terve leggende tusschen deze huyssinge ende 't brouhuys aende Suytzijde de gemeene ganck ende pat ende aende Westzijde mede een ge- meene pat (fol. 100). Mr Danielvan Queeckborne schilder, van „seeckere ledich erve leggende int clooster van de Jacobijnen Predicaren) alhierTen Westen belend aan Andries Standert schoelapper met sijne huyssinge eertijts geweest sijnde de staten-camer”; ten Zuiden „seeckere Muyre en erve eer tijts geweest sijnde het pant vant selve convent ende ten Oosten ende ten Noorden het gemeene padt Uit deze verschillende gegevens blijkt dat: le de Statencamer naast de ingangspoort van het Klooster stond in den N.W.hoek van het kloos terpand en dat zij verbinding had met een kamer boven het poortgebouw, waarin zich het secreet comptoir bevond. 2e Dat ten Noorden van het Kloosterpand zich het dormitorium of dormpter, de slaapzaal der mon niken bevond. Ten Noorden van dit perceel en vonden zich eenige andere dienstgebouwen Klooster, tsceerhuys en ook de belendingen vindt 1594 April 30 4). Ten Noorden van die dienstgebouwen bevonden zich boomgaarden en tuinen, die door een weg of pad in tweeën waren gedeeld en den naam droegen van Oost- en West-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 18