W. J. Jalink, 20 22 26 27 KRONIEK OVER 1934 160 G. J. Streeder, 16 17 18 19 19 21 24 25 28 15 Februari. 50-jarig ambtsjubileum van als Godsdienstonderwijzer. Aankomst in den Haag van Generaal Edward Higgins, Internationalen Leider van het Leger des Heils, alwaar hij eenige samenkomsten zal houden. Overleden Mr. I. Mortier Hijmans, oud- Voorzitter van den Raad van Beroep (On gevallenverzekering Overleden Ds. J. Wartena, Emeritus Pre dikant te Scheveningen. 25-jarig ambtsjubileum van Notaris. Overleden J. M. F. L. Steger, Directeur der Stenografische inrichting van de Staten- Generaal. Opening van het Zeiss-Planetarium van de Haagsche Courant, Groote Marktstraat 39. 25-jarig ambtsjubileum van Ds. P. J. Mole naar, als Predikant bij de Ned. Herv. Ge meente. Bevestiging en intrede van Ds. H. W. Creutzberg, in de Oude Kerk te Scheve ningen, als 6e Predikant aldaar. 90ste verjaardag van G. Roermeester, kunstschilder. Overleden Jhr. Mr. W. Th. Gevers Dey- noot, oud-Raadslid. Bezoek van den nieuwen Japanschen Gezant Toshili Taketomi aan den Minister van Buitenlandsche Zaken. 60-jarig bestaan van de ,,’s-Gravenhaag- sche Tuinbouwvereeniging 100-jarig bestaan van het Letterkundig

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 181