OF DOMINICANERKLOOSTER IN DE JAREN 1550-1560 9 tuynen. Deze weg, het oude Nachtegaalspad (nu Park straat) liep onder de groote poort door naar het Voorhout. 30 April 1594 werd nog een acte verleden, waarbij de stadsregeering aan Evert Corneliss. van der Stock Groff- smit verkoopt: „seeckere huyssinge ende erve staende ende gelegen in de cloostere genaempt de predicaeren int Voorhout beginnende vande oost binnen scheymuyre onder de soldere inde camere bewoont bij Bartholomeus van den Bosch streckende tot int oosten mitten opgaende gevel aenden Dennewech begrepen drie cameren beneden ende mitten opganck vande trap mittet secreet (comptoir) streckende noorden ende den vuytganck achter opt erve mitten westersschen tuyn doer de grote poorte sulcxs die affgepaelt es Het betreft hier den verkoop van den geheelen noorder- vleugel van het Convent, die een opgaande- of trapgevel had aan den Denneweg (de tegenwoordige Kazerne straat). Bij den verkoop werd bepaald, dat het huis noch door den kooper noch door een der latere bezitters, 't zij geheel of gedeeltelijk mocht worden afgebroken. Dit sloeg voor namelijk op het gedeelte waar de Staten-camer zich be vond. Tusschen de West- en Oosttuinen moest ten eeuwigen dage een vrij rijpad blijven (het latere Nachte gaalspad nu Parkstraat). De gang komende van ’t Voor hout onder de Statencamer door (boven de poort) zou dezelfde breedte moeten behouden, te gebruiken voor paard en wagen. Philips Doubleth, toenmalige bezitter van den Oostwaertschen bogaert Van 't Convent zou recht van doorgang hebben. Met dezen gang wordt be doeld de latere Kloosterkerkstraat, nu het smalle begin van de tegenwoordige Parkstraat. De ingangspoort van het Convent, een vrij groot gebouw met verdieping, heeft met de aangrenzende ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 19