16 April 1935. Vereeniging Leden. JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHE” OVER 1934 uitgebracht in de Jaarvergadering van Hoewel onze Vereeniging zich steeds mag blijven ver heugen in de bijzondere sympathie van onze Haagsche Burgerij, moeten wij toch tot ons leedwezen constatee- ren, dat hoezeer ook verklaarbaar ten gevolge van de huidige tijdsomstandigheden ons ledental wederom verminderd is; bedroeg dit op 31 December 1933 465, thans bedraagt dit 418. In het jaarverslag over 1933 uitgebracht op onze jaar vergadering op 18 Mei 1934 werd reeds herinnerd aan het groote verlies, dat ook onze Vereeniging leed door het overlijden van Hare Majesteit de Koningin-Moeder, Donatrice onzer Vereeniging, op 20 Maart 1934. Den 3den Juli d.a.v. werden wij wederom zwaar getroffen door den dood van den Beschermheer onzer Vereeniging Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden. Ook thans vertolkten Voorzitter en Secretaris namens de Vereeniging in brieven van rouwbeklag aan H.M. de Koningin en aan H.K.H. Prinses Juliana het medeleven onzer Vereeniging in het smartelijk verlies, dat het Koninklijk Huis en ons Volk had getroffen. Als blijk van laatste hulde werd door onze een krans gezonden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 213