JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 193 Bestuur. Dr. W. Moll, Redacteur van het Jaarboek. 13 De commissies waren gedurende het afgeloopen jaar aldus samengesteld: In het Bestuur kwam dit jaar geen verandering, zoo- dat het bleef samengesteld als volgt: Gelder, Voorzitter. van Blokland, Onder-Voor- De vraag dringt zich naar voren of er geen aanleiding zou zijn het voor eenigen tijd genomen besluit om voor- loopig geen uitnoodigingsbrieven tot het toetreden als lid rond te zenden niet te handhaven en, al ware het bij wijze van proef, toch te trachten langs dezen, vroeger gevolgden, weg ons ledental uit te breiden. Met groote verheugenis moge worden vermeld, dat de nieuwe burgemeester van ’s-Gravenhage Mr. S. J. R. de Monchy zich bereid verklaard heeft om als Eere-voor- zitter onzer vereeniging op te treden. Later komen wij in de verslagen hierop nog terug. Dr. H. E. van Jhr. Dr. W. A. Beelaerts zitter. Jhr. Mr. J. M. M. van Asch van Wijck, le Secretaris. J. W. Naudin ten Cate, 2e Secretaris. H. J. A. von Son, Penningmeester. Mr. J. C. Baron Baud. Prof. Mr. Dr. J. P. A. Frangois. Dr. E. J. Haslinghuis. D. S. van Zuiden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 214