„DIE HAGHE" OVER 1934 196 BIJEENKOMSTEN. geschreven fiches werden alle gecollationneerd, geordend en ingevoegd. Voor den klapper op de doopen werden door ge noemde dames ongeveer 6000 fiches bijgedragen. Op 17 April 1934 werd in Pulchri Studio een lezing gehouden, waar Prof. Dr. F. W. Hudig sprak over: „De Haagsche schilder en dichter Adriaan van de Venne, een merkwaardige figuur uit de eerste helft der 17de eeuw”. Spreker lichtte zijn interessante lezing toe met lichtbeelden. Op 10 December 1934 sprak onze Voorzitter Dr. H. E. van Gelder over het onderwerp „Den Haag in de laatste 50 jaren”. Dit zeer uitvoerige en interessante overzicht werd met lichtbeelden toegelicht en vond een dankbaar gehoor. Het was op deze bijeenkomst, dat onze Voorzitter het voorrecht had onzen nieuwen Eere-Voorzitter Mr. S. J. R. deMonchy, Burgemeester van ’s-Gravenhage, te instal- leeren, waarbij hij de gevoelens van groote waardeering van onze Vereeniging mocht vertolken voor de bereidwil ligheid, waarmede Burgemeester de Monchy dit Eere- Voorzitterschap heeft willen aanvaarden. In voortreffelijke bewoordingen heeft de Burgemeester hierop willen antwoorden. Wat de excursies betreft, op 18 Mei werd het Zeiss- Planetarium van de Haagsche Courant bezocht, waar de Heer J. Raimond, doctorandus in de astronomie een voordracht hield en toelichting gaf. Op 21 Nov. 1934 werd wederom het gebouw van de Haagsche Courant bezocht, doch thans gold ons bezoek de bezichtiging van het geheel modern ingerichte bedrijf

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 217