JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 197 van de Haagsche Courant, waar ons o.m. ook werd uit gelegd het maken van cliché’s en waar ons de werking der lichtcourant werd uiteengezet en vertoond. Na afloop hadden de Heer en Mevrouw Sijthoff de groote vriendelijkheid onze leden te ontvangen en ver- verschingen aan te bieden. Onze Voorzitter vertolkte in welgekozen bewoordin gen den hartelijken dank onzer leden voor dezen bijzon deren avond. Een andere excursie tegen 6 September uitgeschreven, ten doel hebbende het Openlucht Museum te Arnhem te bezoeken, kon wegens te geringe deelname niet doorgaan. Een voorgenomen excursie naar het Hofje van Naald wijk kon in 1934 wegens gevorderd seizoen niet meer plaats hebben, doch zal naar alle waarschijnlijkheid in den voorzomer 1935 gehouden worden. Aan het slot van het verslag moge de wensch uitge sproken worden, dat de bloei van de Vereeniging „Die Haghe” onverminderd moge voortgaan, doch dat ook van groei van ons ledental weder spoedig sprake moge zijn. Moge elk lid zich er van bewust zijn, dat ook voor haar of hem hierin een taak is weggelegd om persoonlijk in eigen omgeving belangstelling voor onze Vereeniging te wekken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 218