de NOGMAALS DE XVII* EEUWSCHE PLAN- TEEKENINGEN VOOR DE HAAGSCHE VERSTERKINGEN Herhaaldelijk is in dit Jaarboek aandacht gevraagd voor de plan-teekeningen voor de versterking van Den Haag met een stelsel van bastions. Het laatst ge schiedde dit door Dr. W. Moll in den jaargang 1932. Daarbij bepaalde de schrijver voor het drietal kaarten, dat op het gemeente-archief berust, de dateering en onderlinge verhouding als volgt: I Kaart op papier, afgebeeld t.o. blz. 31 van Jaarboek 1932 en tegenover blz. 37 van dit Jaarboek herdrukt: stellig een origineel, vervaardigd in 1614. II Kaart op perkament, vervuild en verbleekt, met op schrift in cartouche rechts „Schets van de Fortificatie van den Haeghe soo die was in 't Jaer 1603”: kopie naar I uit het eind der zeventiende eeuw. III Kaart op papier (hierbij afgebeeld), met opschrift in cartouche rechts „Schets 1603”: kopie naar II uit de achttiende eeuw. Deze conclusies behoeven m.i. eenige herziening. Ten aanzien van I komt Dr. Moll tot een terminus post quem van 1614 op grond van de omstandigheid, dat daarop met roode lijnen tevens is uitgezet de zuidelijke omgrach- ting, zooals men deze in dat jaar is gaan aanbrengen. DOOR Mr. J. K. VAN DER HAAGEN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 51