XVIIe EEUWSCHE PLAN-TEEKENINGEN 38 Het lijkt vreemd, dat men tegelijkertijd een uitvoerig vestingstelsel met bastions ontwerpt en tevens een zeer een voudige omgrachting. Bovendien wijken de roode lijnen, die nauwelijks zichtbaar zijn, zoozeer af van de verdere teekening, dat zij zeer goed door een ander en later kun nen zijn aangebracht. De kaart kan dus ook vóór 1614 zijn ontstaan. Niet véél vroeger echter, aangezien, zooals de schrijver opmerkt, de Turfmarkt daarop is aangegeven en reeds is bebouwd, hetwelk op een ontstaan na 1610 wijst. Tot vóór 1610 kan zij dus niet worden terug gebracht. De verzekering, dat deze kaart I nu stellig het origi neel is, lijkt mij uitermate zwak gefundeerd, zelfs wan neer men de kaarten zelf nog niet bestudeerd heeft. En wel om twee redenen. Vooreerst omdat er kort na 1610, midden in het Bestand, geen enkele aanleiding bestond om tot het aanleggen van een versterking over te gaan. Dr. Moll erkent dit in zijn artikel; hij komt dan tot de veronder stelling, dat een ondernemend strateeg het plan ,.zoo maar” gemaakt heeft en aan de Haagsche magistraat heeft aangeboden. Mij dunkt, erg waarschijnlijk klinkt dit niet! Belangrijker is echter, dat de schrijver het jaartal 1603, dat zoowel op II als op III voorkomt op I bevat de rechter cartouche geen inschrift eenvoudig als niet geschreven beschouwt en daaraan in het .geheel geen aandacht geeft. Dit lijkt bezwaarlijk te verantwoorden. Te minder, daar wij weten dat slechts korten tijd vóór dien, in 1600, Prins Maurits de kwestie van de verster king van Den Haag aan de orde heeft gesteld: hij achtte het wenschelijk, dat voortaan voor de bescherming van het vlek geen troepen meer aan het Statenleger zouden behoeven te worden onttrokken en dat de inwoners zelf

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1935 | | pagina 52